SV / EN

deviceSIM Shop

 1. ALLMÄN INFORMATION OCH OMFATTNING

  Dessa allmänna villkor gäller för förbetalda DeviceSIM-abonnemang som erbjuds av Elisa. Elisa ger kunderna möjlighet att använda ett begränsat, förbetalt mobilabonnemang mot en förbetalning ("tjänsten"). I dessa allmänna villkor avses med "kund" både privata konsumenter och företagskunder. Dessutom gäller Elisas tjänstebeskrivning.

 2. UPPRÄTTANDE AV AVTAL, SIM-KORT OCH MOBILNUMMER

  Avtalet upprättas när kunden registrerar sig för att använda tjänsten så som den beskrivs i bruksanvisningen. För aktivering av tjänsten är det inte nödvändigt att bekräfta kundens identitet. Det SIM-kort som krävs vid användning av tjänsten är Elisas egendom. Elisa äger rätt att välja det mobilnummer som kunden tilldelas. Mobiltelefonnumret förblir i Elisas besittning även efter det att avtalet har löpt ut och kan inte överföras till en annan teleoperatör. Elisa äger rätt att ändra det mobilnummer som kunden använder om så krävs enligt officiella bestämmelser eller strukturella, tekniska eller servicerelaterade faktorer i mobilnätverk.

 3. AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN, AVTALETS UTLÖPANDE

  Tjänsten av slutas och avtalet löper ut när giltighetsperioden för tjänsten går ut i enlighet med vad som anges i bruksanvisningen eller försäljningspaketet. Elisa äger rätt att avsluta tjänsten utan att ge något separat varsel till kunden om tjugofyra (24) månader har gått sedan den senaste påfyllningen av paketet. Elisa äger rätt att avsluta kundens tjänst om tjänsten används på ett sätt som står i strid med avsett bruk, för illegal verksamhet eller verksamhet som inte är i enlighet vedertagen praxis eller om myndigheter kräver att tjänsten avslutas. Om tjänsten avslutas kommer samtalstid, saldo eller paket som inte har utnyttjats inte att returneras eller återbetalas.

 4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, TRAFIKHANTERING, PRIS FÖR DATAÖVERFÖRING OCH RESTRIKTIONER

  De grundläggande tjänstefunktionerna inkluderar dataöverföring, begränsat antal sms (textmeddelanden) och mms (multimediemeddelanden), såvida inget annat anges i avtalet, bruksanvisningen eller tjänstebeskrivningen för abonnemanget eller tjänsten. Kunden är också ansvarig för användningen av tjänsterna om de överför eller distribuerar tjänsterna till tredje part. Elisa kan utföra trafikhantering på sitt nätverk.

  1. 4.1 Tjänstens kvalitet och funktioner

   Elisa definierar den grundläggande kvalitet och de grundläggande funktioner i den tillhandahållna kommunikationstjänsten i tjänstebeskrivningen och/eller andra avtalsdokument som överlämnas till kunden. Elisa påtar sig inget ansvar för material som erhålls genom eller med hjälp av tjänsten, ej heller sådant materials funktion eller tillgänglighet eller kundens rätt att använda det, såvida inte materialet tillhandahålls av Elisa.

   Kunden äger rätt att använda de tjänster som tillhandahålls av Elisa i enlighet med beskrivningen i avtalet och bruksanvisningen. Kunden får inte använda tjänsten som en del av en egen tjänst, produkt eller verksamhet. Kunden äger inte rätt att modifiera, reparera eller utföra underhåll på tjänsten eller abonnemanget utan teleoperatörens medgivande.

   Kunden måste iaktta särskild försiktighet för att säkra och skydda abonnemanget och tjänsten, liksom vid användningen av dem, eftersom abonnemanget och tjänsterna kan användas för olika åtgärder, till exempel köp av digitalt innehåll eller produkter. Kunden måste alltid se till att smartkorten (till exempel SIM-kortet eller kort för villkorsstyrd åtkomst) och enheter förknippade med abonnemanget eller tjänsten alltid är skyddade genom identitetskontroller (PIN-kod, säkerhetskod, användarnamn, lösenord och så vidare) samt att dessa personliga identifierare hålls separata från smartkorten och enheterna så att obehöriga personer inte kommer åt dem. Kunden måste ändra standardinställningen för identifiering på smartkortet och enheten, även om kunden inte använder abonnemanget, tjänsten eller enheten. Smartkorten eller enheten och deras respektive identifierare får inte förvaras på samma plats, till exempel i plånboken eller väskan eller en låda. Kunden måste vara mycket försiktig och se till att de hålls i säkert förvar. Om en obehörig person får reda på identifieraren måste den omedelbart ändras. Om ett smartkort eller enhet tappas bort eller blir stulen måste kunden omedelbart kontakta teleoperatörens kundtjänst. Kunderna måste se till att deras användning av tjänsten, enheterna och programvaran skyddas med tillräckliga IT-säkerhetsåtgärder och om nödvändigt även använda åtgärder som spärrar och utgifts- och saldogränser tillsammans med sin kommunikationstjänst. Relevanta IT-säkerhetsåtgärder innefattar att köpa in och uppdatera antivirus- och brandväggsprogram, uppgradera operativsystem och annan programvara samt vidta andra nödvändiga åtgärder av liknande art. Kunden använder tjänsten på egen risk. Elisa tillhandahåller dock grundläggande information och vägledning om IT-säkerhet i samband med sin tjänst.

  2. 4.2 OLAGLIG ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

   Olaglig användning av kommunikationstjänster avser en situation där en tredje part använder kundens kommunikationstjänst, eller en annan tjänst med hjälp av den, med eller utan kundens medgivande. Kunderna är endast ansvariga för sådan olaglig användning som sker på grund av en mer än ringa oaktsamhet från kundens sida. Företagskunder ska hållas ansvariga för olaglig användning även i händelse av ringa oaktsamhet. Kunden är inte ansvarig för sådan olaglig användning av en kommunikationstjänst efter att kunden har underrättat Elisa om olaglig användning eller att en enhet gått förlorad. För att undvika att hållas ansvarig för avgifter som uppstår från olaglig användning måste kunden omedelbart ge besked om den genom att ringa det särskilda nummer eller ta kontakt via en annan särskild kanal som Elisa har tillhandahållit för detta ändamål. Elisa är skyldig att avsluta kommunikationstjänsten eller förhindra användningen av terminalenheten omedelbart efter att ett sådant besked tagits emot. Elisa kan be kunden skicka in en kopia av polisanmälan eller det preliminära undersökningsprotokollet i syfte att utvärdera nivån på kundens aktsamhet. Om en terminalenhet har använts för en betalningstransaktion i den finska betaltjänstlagens mening omfattas kundens ansvar för olaglig användning av bestämmelserna i betaltjänstlagen.

   Viktiga faktorer som påverkar tjänstens funktion Det kan finnas områden i radioskugga och det kan förekomma lokala eller temporära störningar eller hastighetssänkningar i tjänstens funktion av orsaker som är förknippade med radioteknik, dataöverföring och utformningen av allmänna kommunikationsnätverk. Hur tjänsterna fungerar påverkas av diverse faktorer, inklusive den typ av terminalenhet som kunden använder liksom dess skick, väderförhållanden, terrängens konturer, byggnader och strukturer som används såväl som underhållsåtgärder. Tjänsterna och tillhörande programvara kan vara behäftade med smärre tekniska fel som inte i väsentlig grad påverkar användningen av dem. Av ovanstående skäl kan Elisa inte garantera att tjänsterna kommer att fungera störningsfritt inom nätverkets hela täckningsområde.

 5. PÅFYLLNING AV PAKET

  Vid påfyllning av paket gäller den Elisa-prislista som vid tidpunkten är aktuella. Den giltiga prislistan och aktuella allmänna villkor finns att tillgå på devicesim.elisa.com Kunden ansvarar för att se till att paketet fylls på för rätt abonnemangsnummer. Ett saldo som fyllts på med hjälp av påfyllningstjänsten kan inte återföras efter att kunden har godkänt och betalat för påfyllningen. Vidare kan inte ett påfyllt saldo återföras om påfyllningen av misstag gjordes för ett annat abonnemang än det avsedda. Elisa betalar inte tillbaka något för outnyttjad datavolym eller samtalstid eller ett outnyttjat saldo som fyllts på eller erhållits genom en kampanj. Om saldot är otillräckligt kan tjänsten inte användas för betalaktiviteter.

 6. DIREKTMARKNADSFÖRING OCH ANVÄNDNING AV KUND- OCH ID-DATA

  Elisa äger rätt att via e-post skicka uppdaterad information till kunden om produkter, kundförmåner och specialerbjudanden från Elisa, dess samarbetspartner eller andra av Elisa utvalda parter. Kunden kan välja att inaktivera mottagning av sådana meddelanden. Elisa kan hantera identifierings- och platsdata från abonnemanget för implementering och användning av tjänsterna, fakturering, teknisk utveckling och marknadsföringsändamål i enlighet med gällande lagstiftning. De data som behandlas innefattar den typ av mobilenhet och andra uppgifter som rör enheten, abonnemangets platsdata och andra identifieringsdata som rör kommunikation och användning av tjänsterna (som abonnemangsnummer) såväl som tidpunkt och varaktighet för anslutningar. Identifierings- och platsdata behandlas under förutsättning att ovanstående åtgärder kräver det.

 7. GEOGRAFISK ANVÄNDNING AV ABONNEMANG

  På grund av DeviceSIM:s art är användningen begränsad till följande länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

 8. KUNDENS UTRUSTNING OCH PROGRAMVARA

  Kunden ansvar för inköp, installation och introduktion av nödvändig utrustning och programvara såväl som för deras IT-säkerhet, skydd och uppgraderingar. Såvida inget annat överenskoms ansvarar kunden också för det interna kommunikationsnätverket i byggnaden och eventuellt arbete som förknippas med det, liksom för inköp av ytterligare säkerhets- och skyddssystem för sin utrustning och programvara. Kunden ansvarar för att se till att all utrustning och programvara som inte Elisa ansvarar för är godkänd, i funktionsdugligt skick samt uppfyller gällande lagar och bestämmelser.

 9. AVGIFTER

  Kunden är skyldig att betala Elisa de avgifter för tjänsten som man kommit överens om eller anges på den prislista som gäller vid varje givet tillfället. Kunden är skyldig att betala avgifterna oavsett om han/hon själv har använt tjänsten eller ställt den till förfogande för en annan användare. Såvida inget annat bestämts fastställer Elisa avgifterna för sina tjänster på förfallodatum och faktureringsperioder samt betalningsmetoder och utskick av räkningar/fakturor. Elisa kan fakturera kunden för avgifterna för andra teleoperatörer och tjänster som används via dess tjänst om detta har överenskommits med ifrågavarande teleoperatör eller tjänsteleverantör. Avgifterna faktureras i enlighet med prislistan för ifrågavarande teleoperatör eller tjänsteleverantör. Om tjänster som är föremål för en extra avgift kan användas genom abonnemanget ansvarar kunden även för dessa avgifter. I enlighet med den finska informationssamhällsbalken åtnjuter en kund som äger rätt att hålla inne betalning eller få en återbetalning, skadestånd eller annan ekonomisk ersättning från en näringsidkare på grund av den senares avtalsbrott samma rätt i förhållande till Elisa som har debiterat kunden för varan. Elisa är dock inte skyldigt att betala kunden mer än vad man fått i betalning från kunden. Elisa äger rätt att fakturera en fast grundavgift i enlighet med prislistan eller i avtalet för att hålla tjänsten tillgänglig för användning. Om tjänsten har avslutats eller dess användning är föremål för andra restriktioner av ett skäl som kan hänföras till kunden, eller på grund av en förpliktelse gentemot teleoperatören, måste kunden betala avtalsbaserade avgifter, som grundavgifter och eventuella användningsavgifter som förfaller till betalning, även om abonnemanget har avslutats, användningen av tjänsten är föremål för andra restriktioner eller om tjänsten inte har tillhandahållits av ett skäl som kan hänföras till kunden. Elisa äger rätt att ändra avgifterna och grunden för beräkningen av dem i enlighet med samma principer som gäller för ändringar av avtalsvillkoren.

 10. ÄNDRINGAR AV AVTALSVILLKOR, TJÄNSTER OCH AVGIFTER

  Elisa äger rätt att ändra avtalsvillkoren, tjänstens funktioner och avgifterna, förutsatt att ändringen inte är till förfång för kunden. Elisa äger rätt att ändra de allmänna villkoren, tjänstefunktionerna och avgifterna i ett serviceavtal som gäller tills vidare till förfång för kunden, förutsatt att innehållet i avtalet som helhet inte ändras i väsentlig grad, om en sådan ändring sker på grund av

  • förändring eller harmonisering av avtalet, prissättning eller kundtjänstens utformning, exempelvis omstrukturering av företaget eller verksamheten
  • ändringar i tillämpliga produktionskostnader eller kostnadsstrukturer
  • ändringar på grund av tjänster som tillhandahålls av tredje part, som att ett serviceavtal ändras eller löper ut
  • upphörande av tillhandahållande av teleoperatörens tjänst eller funktion
  • ändringar i praxis för sammankoppling av trafik
  • utveckling eller modernisering av tjänster eller kommunikationsnätverk, till exempel ersättning av föråldrad teknik
  • skydd för eller utveckling av integritetsskydd eller ekonomiskt skydd för kunder eller kundgrupper
  • uppgraderingar av tekniska system
  • väsentliga oförutsedda förändringar i trafikvolymer eller -mönster
  • avsevärda och permanenta förändringar i marknadsläget för eller efterfrågan på tjänsten
  • tryggande av verksamhetens kontinuitet och servicenivå, till exempel förberedelser för exceptionella omständigheter eller underhåll, utveckling eller ändring av dataskydd eller IT-säkerhet.

  Elisa äger rätt att ändra det avsnitt i avtalet som direkt eller indirekt påverkas av skälen till ändringen. Elisa äger även rätt att ändra de allmänna villkoren, tjänstefunktionerna eller avgifterna i ett serviceavtal som gäller tills vidare eller under en fast period till förfång för kunden när det underliggande skälet till ändringen är en ändring i lagstiftning eller ett myndighetsbeslut, till exempel en ändring av skatter eller andra offentliga påläggsavgifter som påverkar det överenskomna priset.

  Elisa äger även rätt att göra smärre ändringar i avtalsvillkoren, tjänsterna och avgifterna, förutsatt att ändringarna inte påverkar avtalets grundläggande innehåll. Sådana ändringar omfattar exempelvis åtgärder som påverkar den teknik som används för tjänsten eller tjänstens utseende. Vidare, vad beträffar andra tjänster än kommunikationstjänsten, äger Elisa rätt att ändra de allmänna villkoren, tjänstefunktionerna och avgifterna i ett avtal som gäller tills vidare till förfång för kunden av något annat specifikt skäl efter en väsentlig ändring i omständigheterna. Elisa äger rätt att ändra de allmänna villkoren, betalningskriterierna, priserna och särskilda villkor för tjänsten.

 11. SKADESTÅND OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA SKADEVERKNINGAR

  Elisa ersätter kunden för alla direkta skador som orsakas av en fördröjning eller defekt i tjänsten. Elisa är endast ersättningsskyldigt för följdskador, som väsentlig förlust av nyttan med användningen eller inkomstbortfall, om skadan orsakas av teleoperatörens försumlighet i fullgörandet av avtalet. Kunden måste tillhandahålla bevis på den skada som han/hon åsamkats. Elisa är inte ersättningsskyldigt för följdskador som kunden ådrar sig i samband med ej vidtagna åtgärder vid privat användning eller för skador som orsakas av åtgärder som kunden eller någon annan person vidtar vid användning av tjänsten. Ingen ersättning utgår enbart på grund av besvär som händelsen orsakar, till exempel åtgång av egen tid.

  Kunden måste vidta åtgärder som rimligen kan förväntas av dem för att förhindra eller begränsa skada som har inträffat eller hotar att inträffa. Om kunden underlåter att vidta rimliga åtgärder för att förhindra eller begränsa skada får han/hon stå för den del av skadan som har orsakats av åtgärder som faller under hans/hennes ansvar.

 12. TVISTER

  Kunden äger rätt att vidta rättsliga åtgärder mot Elisa inför tingsrätten i Finland inom den domkrets där kunden har sin hemvist eller är permanent bosatt eller inom den domkrets där Elisa har sitt säte eller där dess administrativa verksamhet huvudsakligen bedrivs. I alla andra fall ska jurisdiktionsorten styras av den finska rättegångsbalken. Om det inte finns någon annan behörig domstol som kan höra ärendet ska eventuella tvister som rör avtalet höras vid Helsingfors tingsrätt. Kunden äger också rätt att lämna in ett tvistemål som rör avtalet till konsumenttvistenämnden, vars beslut utgör icke-bindande rekommendationer.

deviceSIM i korthet

Om deviceSIM

deviceSIM är ett förbetalt abonnemang från Elisa, en finländsk marknadsledare inom telekommunikation och digitala tjänster. deviceSIM har utformats att användas i vilt- och säkerhetskameror som kräver internet-förbindelse för att kunna sända foton, video och live video från kameran till kunden. Abonnemanget är avsett att användas i sådana enheter och det ger den nödvändiga internet-förbindelsen för den enhet i vilken det används.

 • deviceSIM-abonnemanget är i kraft i 24 månader från den senaste uppladdningen av paketet.
 • Alla paket aktiveras vid gjord betalning.
 • Om abonnemanget har ett aktivt paket sänds ett epostmeddelande före giltighetstidens utgång till den adress du uppgett vid inköpet, där du uppmanas köpa ett nytt paket.
 • Telefonsamtal är inte möjliga med deviceSIM-abonnemanget.
 • deviceSIM paket inkluderar inte användning i Island.

OBS! Beställningar återbetalas inte. Se till att deviceSIM nummer och e-postadressen är korrekt!

Det är inte möjligt att få en PUK-kod för ett deviceSIM-abonnemang via Elisas kundtjänst. Om din enhet begär en PUK-kod och du inte längre har tillgång till kortramen kan deviceSIM-abonnemanget inte längre användas.

deviceSIM abonnemang kan inte registreras på eget namn eller på egen personbeteckning och numret kan inte överföras till en annan operatör.

APN-adressen i deviceSIM-abonnemang är internet. Kontrollera din enhets inställningar i det fall att internet-förbindelsen eller MMS-meddelanden inte fungerar på din enhet.

Om du använder MMS meddelanden, observera att destinationsnumret som ställts in på din enhet måste vara i internationell form till exempel +46xxxxxx.

Du får meddelanden till din e-postadress gällande ditt abonnemangs status.

Du kan se ditt deviceSIM-abonnemangs status efter det första köpet i devicesim.com. Webbplatsen använder kakor så att nästa gång behöver du inte föra in ditt telefonnummer skilt.

Om deviceSIM Shop

I deviceSIM Shop kan du fylla på ditt abonnemang med deviceSIM -paket med betalkort (Visa och MasterCard).

OBS! Beställningar återbetalas inte. Se till att deviceSIM nummer och e-postadressen är korrekt!

Olika betalningssätt

deviceSIM Shop bearbetar inte kundens konto eller kortuppgifter på något sätt, utan i stället svarar betalningsförmedlare (banker och Nets) för utförandet av betalningen. deviceSIM Shop och betalningsförmedlare överför inte kundens personuppgifter till varandra.

Betalning med kort

Betalning med kort sker säkert på Nets' SSL-skyddade betalningsformulär. Vårt bolag har inte tillgång till kortuppgifter och uppgifter om betalkortet sparas inte i vårt system. De internationella autentiseringstjänsterna Verified by Visa och MasterCard SecureCode med vilka korthållarens identitet verifieras, används i vår nätbutik.

I denna tjänst kan du betala för köp av paket med ett betalkort som är kopplat till autentiseringstjänsten Verified by Visa eller MasterCard SecureCode. Paket kan också köpas med ett icke-autentiserat betalkort med vissa landspecifika begränsningar.

Datasäkerhetsbeskrivning

All datatrafik mellan deviceSIM Shop, kund och betalningsförmedlare är skyddad med SSL kryptering (Secure Socket Layer). SSL-kryptering är en välkänd, pålitlig och allmänt använd krypteringsmetod där absolut konfidentialitet i datatrafiken mellan parterna garanteras.

Dataskydd och datainsamling

Elisa samlar in kundens e-postadress och namnet på kundens deviceSIM enligt kundens val. Elisa hanterar dessa i anslutning till det beställda deviceSiM-paketet. Elisa kan skicka kvitton, påminnelser och annan kommunikation med anknytning till användningen av deviceSIM. Elisa följer också sina Dataskyddsprinciper.

Elisa använder kakor och andra liknande metoder. För att använda deviceSIM Shop måste du tillåta kakor. Kakorna används för att förverkliga sessionerna och övervaka besökare.

deviceSIM Shop

KONTAKTA KUNDTJÄNSTEN
VILLKOR OCH BESTÄMMELSER DATASKYDD

Copyright © 2020 Elisa Abp. Alla rättigheter förbehållna.